Zľava 15 % s kódom FEBRUAR15 | Ušetrite ešte dnes →
5 € pre vás RegistráciaPrihlásenieKošíkMenu

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti BONAMI.CZ, a.s.

so sídlom Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00
identifikačné číslo: 242 30 111
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 18575

https://www.bonami.sk
e-mail: pomocnicek@bonami.sk
tel.: 02/208 126 60

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.bonami.sk.
  • Obchodné podmienky sú platné od 24.10.2023

1.   Definícia pojmov

1.1.   Dodacia lehota – lehota, v ktorej sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu objednaný tovar.

1.2.   GDPR – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

1.3.   Kúpna cena – cena tovaru na základe kúpnej zmluvy. Má charakter ceny zmluvnej a je uvádzaná vrátane DPH v zákonnej výške, pretože predávajúci je platcom DPH. Ku kúpnej cene tovaru je pri odosielaní objednávky a uzatváraní kúpnej zmluvy pripočítaná aj cena dopravy tovaru podľa podmienok ďalej stanovených.

1.4.   Kúpna zmluva – zmluva, ktorá sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa zaväzuje predávajúci odovzdať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

1.5.   Kupujúci

1.5.1.   Kupujúci – spotrebiteľ – akákoľvek fyzická osoba, ktorá si na základe objednávky objedná u predávajúceho tovar a zaväzuje sa riadiť týmito obchodnými podmienkami a je spotrebiteľom podľa čl. 1.12.

1.5.2.   Kupujúci – iný subjekt/podnikateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania a osoba podľa čl. 1.9. Za Kupujúceho – iný subjekt ako spotrebiteľ – sa podľa tohto odseku považujú aj právnické osoby založené s iným, ako podnikateľským účelom, ktoré však nespĺňajú predpoklady podľa ods. 1.5.1. tohto článku. Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci – podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“

1.6.   Obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky, dostupné na internetovej adrese https://www.bonami.sk/c/podmienky

1.7.   Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

1.8.   Okamih vzniku zmluvného vzťahu – zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

1.9.   Podnikateľ – kupujúci je ten, ktorý spĺňa definíciu podnikateľa podľa príslušných ustanovení právnych predpisov Českej republiky.

1.10.   Potvrdenie objednávky – predávajúci neodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou.

1.11.   Predávajúci – spoločnosť BONAMI.CZ, a.s., so sídlom Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, identifikačné číslo: 242 30 111, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 18575.

1.12.   Spotrebiteľ – kupujúci, ktorý nie je podnikateľom a spĺňa definičné znaky spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, teda fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.13.   Spotrebiteľský zákon – zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.14.   Webová stránka predávajúceho – https://www.bonami.sk/

1.15.   Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 452/2021 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov.

1.16.   Zaslanie objednávky – objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“ alebo „Objednať“ na webovom rozhraní obchodu.

1.17.   Tovar – akékoľvek produkty, ktoré sú ponúkané predávajúcim na predaj. Je to kupujúcim objednaný predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy, ktorá medzi zmluvnými stranami vzniká okamihom potvrdenia objednávky e-mailom (akceptáciou) podľa bodu 4.6. týchto obchodných podmienok. Rozhodujúce sú údaje o tovare vrátane kúpnej ceny v okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho do rúk predávajúceho.

1.18.   Zákon o predaji tovaru na diaľku – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov

2.   Úvodné ustanovenia

2.1.   Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti BONAMI.CZ, a.s., so sídlom Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, identifikačné číslo: 242 30 111, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 18575 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.bonami.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú tak na fyzickú osobu nepodnikateľa a sú určené pre právny vzťah medzi podnikateľom (predávajúcim) a spotrebiteľom (kupujúcim), ako aj na právne vzťahy medzi podnikateľom (predávajúcim) a podnikateľom (kupujúcim).

2.2.   Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.bonami.cz (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

2.3.   Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

2.3.1.   Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ako je vymedzené v článku 1.5.1., výslovne neupravené týmto obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „spotrebiteľský zákon“) a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

2.3.2.   Ak je kupujúcim tzv. iný subjekt ako spotrebiteľ alebo podnikateľ, ako je uvedené v článku 1.5.2., riadia sa ich právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami právnym poriadkom Českej republiky.

2.4.   Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

2.5.   Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

2.6.   Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.7.   Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie zmluvy podľa týchto obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzatvorenia zmluvy. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej kúpnej zmluvy.

3.   Používateľský účet

3.1.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže tiež objednávať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke je predávajúci oprávnený kupujúceho informovať o novo publikovaných produktoch pravidelnými e-mailami, ktorých príjem môže kupujúci kedykoľvek zrušiť vo svojom používateľskom účte alebo kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom e-maile. Predávajúci nemá povinnosť tieto e-maily posielať všetkým kupujúcim. K tomu bližšie v článku 11. týchto obchodných podmienok.

3.3.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.4.   Registráciu na webovej stránke môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov. Urobiť objednávku v internetovom obchode je dovolené iba osobám starším ako 18 rokov, osoby mladšie tak môžu urobiť iba v rozsahu, ktorý je svojou povahou primeraný ich rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

3.5.   Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.6.   Kupujúci nesmie umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.7.   Predávajúci môže kedykoľvek zrušiť používateľský účet, najmä tak urobí v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet počas dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z obchodných podmienok.

3.8.   Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

4.   Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1.   Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu a nevypršala lehota časovo obmedzenej kampane, ak bol súčasťou takej kampane. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Nezáväzný a informatívny charakter sa nevzťahuje na informácie o vlastnostiach tovaru v zmysle čl. 4.5.

4.2.   Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Dodanie tovaru je možné iba v rámci Slovenskej republiky. Tovar nie je možné doručovať do iného štátu.

4.3.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

4.3.1.   objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

4.3.2.   spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

4.3.3.   vlastnostiach tovaru a

4.3.4.   nákladoch spojených s dodaním tovaru vrátane balného a nákladoch na dopravu (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.4.   Pred odoslaním objednávky predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“ alebo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú týmto okamihom predávajúcim považované za správne.

4.5.   Odoslaním objednávky podľa čl. 4.4. kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s informáciami o vlastnostiach tovaru, ktorý kupuje, nákladoch na dopravu a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný uhradiť.

4.6.   Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou (potvrdenie objednávky), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Potvrdenie objednávky e-mailom podľa tohto bodu sa považuje za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.7.   Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.8.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.9.   Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

4.10.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

5.   Cena tovaru a Platobné podmienky

5.1.   Cena tovaru je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené zvlášť. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením tovaru.

5.2.   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobov ponúkaných v objednávkovom formulári. Predávajúci môže ponúknuť aj ďalšie spôsoby úhrady. Predávajúci je oprávnený obmedziť akýkoľvek spôsob platby z technických dôvodov, z dôvodu prekážok na strane predávajúceho alebo kupujúceho alebo z dôvodu vyššej moci. Aktuálne spôsoby platby sú vždy uvedené v objednávkovom formulári, môžu nimi byť napríklad tieto:

5.2.1.   platba v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

5.2.2.   platobný terminál vo výdajni predávajúceho;

5.2.3.   bezhotovostne platobnou kartou on-line;

5.2.4.   štandardný bankový prevod na účet predávajúceho;

5.2.5.   rýchly bankový prevod cez GoPay;

5.2.6.   rýchly bankový prevod cez PayU;
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť možnosti spôsobu platby, keď aktuálne možnosti platby sa môžu líšiť od vyššie uvedených a sú vždy uvedené v objednávkovom formulári.

5.3.   Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.4.   Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu podľa ust. §3 ods. 1 písm. q) Zákona o predaji na tovaru diaľku.

5.5.   V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.6.   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

5.7.   Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 4.7. týchto obchodných podmienok), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.8.   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.9.   Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci, čo sa týka platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru kupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.10.   Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 96 hodín.

5.11.   Pôvodná cena (obvykle uvedená na webovej stránke v informáciách o zľave ako prečiarknutá cena) predstavuje najnižšiu cenu za posledných 30 dní pred znížením ceny, za ktorú bol predmetný tovar/služba/licencia (ďalej len „Tovar“) ponúkaný na e-shope Bonami. Pri výpočte pôvodnej ceny sa nezohľadňujú individuálne cenové zvýhodnenia a cenové zvýhodnenia, ktoré nie sú zahrnuté priamo v aktuálnej predajnej cene Tovaru (t.j. nie sú poskytované automaticky a univerzálne). Takto vypočítaná pôvodná cena zostáva v platnosti aj v prípade, že je Tovar zľavnený niekoľkokrát po sebe v kratšom časovom období, maximálne však 180 dní.

6.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1.   Odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 7 Zákona o predaji tovaru na diaľku môže iba fyzická osoba – spotrebiteľ, v prípade nákupu tovaru na identifikačné číslo podnikateľa nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto článku.

6.1.1.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení platí pre kupujúceho – spotrebiteľa.

6.1.2.   Právo spotrebiteľa odstúpiť od tohto typu spotrebiteľských zmlúv založené § 7 Zákona o predaji tovaru na diaľku neobmedzuje právo podnikateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa príslušných ustanovení právnych predpisov Českej republiky.

6.2.   Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 Zákona o predaji tovaru na diaľku nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

6.2.1.   pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

6.2.2.   pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

6.2.3.   pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

6.2.4.   pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a

6.2.5.   pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

6.3.   Ak nejde o prípad uvedený v čl. 6.2. či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci – spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o predaji tovaru na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

6.4.   Prílohu týchto obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený tento formulár použiť.

6.5.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zasiela na túto adresu:
DPD.SK - Bonami vratky
Depo 0650
Pri letisku 19020/5
82104 Bratislava

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci – spotrebiteľ takisto zaslať na adresu elektronickej pošty predávajúceho: pomocnicek@bonami.sk.

6.6.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.7.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.3. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim – spotrebiteľom bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.8.   Tovar musí byť kupujúcim – spotrebiteľom predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar kupujúcim odoslaný späť pred uplynutím 14 dní.

6.9.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.3. týchto obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho – spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim – spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim –spotrebiteľom či iným spôsobom, ak s tým kupujúci – spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu – spotrebiteľovi ďalšie náklady. V prípade platby v hotovosti, kupujúci – spotrebiteľ súhlasí, že mu bude vrátená suma prevodom na bankový účet, ktorý bude uvedený v odstúpení od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.10.   Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci – spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Ak si kupujúci – spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci tieto náklady kupujúcemu nehradí ani spätne.

6.11.   Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odstúpením od zmluvy podľa čl. 6.3. obchodných podmienok upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

6.12.   Do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.13.   Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu – spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci – spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.14.   Predávajúci umožňuje za podmienok uvedených v reklamačnom poriadku predávajúceho vrátenie tovaru v lehote 365 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci alebo ním určená osoba prevezme tovar, okrem drogérie, kozmetiky a kuchynských blokov, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota 14 dní. V prípade predaja samostatných matracov je lehota na vrátenie tovaru 45 dní.

7.   Preprava a dodanie tovaru

7.1.   Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2.   Spôsoby dopravy tovaru kupujúcemu, ktoré predávajúci umožňuje, sú k dispozícii tu.

7.3.   Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej len „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktoré predávajúci potvrdil, budú realizované podľa dodacích možností predávajúceho, obvykle od dvoch (2) do štyroch (4) pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar na objednávku u dodávateľa sa doručuje obvykle v lehote dvadsiatich (20) až sedemdesiatich piatich (75) dní. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť lehotu dodania, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu z dôvodu vyššej moci alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin dodať tovar v uvedenej lehote. V prípade predĺženia dodacej lehoty informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu kupujúceho alebo správy SMS. Spotrebiteľ má v tomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy.

7.4.   Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.5.   V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.6.   Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.7.   Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8.   Práva pri chybnom plnení

8.1.   Práva a povinnosti v prípade kupujúcich - spotrebiteľov týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 499 až 510, § 596 až 600, § 612 až 627 Občianskeho zákonníka, príslušnými ustanoveniami spotrebiteľského zákona a Zákona o predaji tovaru na diaľku a v prípade kupujúcich – podnikateľov príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Českej republiky.

8.2.   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

8.2.2.   sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

8.2.3.   tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.2.4.   je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5.   tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3.   Ustanovenia uvedené v čl. 8.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

8.4.   Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5.   Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese DPD.SK - Bonami vratky, Depo 0650, Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava, alebo e-mailom na adrese pomocnicek@bonami.sk. Pokiaľ je to možné a nevzniknú tým kupujúcemu značné ťažkosti, je kupujúci spolu s uplatnením reklamácie povinný odovzdať tovar predávajúcemu, a to priamo v mieste uplatnenia reklamácie alebo zaslaním na adresu: DPD.SK - Bonami vratky, Depo 0650, Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava.

8.6.   Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedené obdobie, počas ktorého je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitý čas spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu chybu tovaru oprávnene, neplynie lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná lehota v čase, keď kupujúci nemôže chybný tovar používať.

8.7.   Pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná lehota 24 mesiacov.

8.8.   Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

8.9.   Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu, čo sa týka rozsahu práv zo zodpovednosti za chyby (v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka), uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy si kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

8.10.   Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru si môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä:

8.10.1.   osobne na adrese : DPD.SK - Bonami vratky, Depo 0650, Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava

8.10.2.   telefonicky na čísle: 02/208 126 608

8.10.3.   elektronickou poštou na adrese: pomocnicek@bonami.sk.

8.11.   Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

8.12.   Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 8.2. obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V týchto prípadoch má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.13.   Kto má právo podľa § 508 Občianskeho zákonníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak si však neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť chybu, právo zanikne.

8.14.   Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej adrese: tu.

9.   Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1.   Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.   Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na tovare prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu (pri osobnom odbere tovaru je týmto okamihom jeho prevzatie) alebo v prípade, že kupujúci tovar neprevezme, okamihom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Ak je tovar odoslaný, teda dodávaný prostredníctvom zásielkovej služby alebo poskytovateľom poštových či iných prepravných služieb, potom okamihom odovzdania tovaru prvému prepravcovi.

9.3.   Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.4.   Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.5.   Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy pomocnicek@bonami.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.6.   Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 14.1 týchto obchodných podmienok.

9.7.   Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK možno využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.8.   Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.9.   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.10.   Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o predaji tovaru na diaľku.

9.11.   Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

10.   Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1.   Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného používateľa webovej stránky vrátane podmienok na zasielanie obchodných oznámení sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne úplné znenie je upravené prostredníctvom zvláštneho dokumentu a je k dispozícii tu.

11.   Zasielanie obchodných oznámení

11.1.   Predávajúci je oprávnený v zmysle § 116 ods. 15 zákona o elektronických komunikáciách vykonávať priamy marketing vlastných podobných tovarov, ak boli kontaktné informácie získané predtým v súvislosti s predajom tovaru, alebo priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby aj bez poskytnutia predchádzajúceho súhlasu - ako právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem.

12.    Používanie cookies

12.1.   Na webovej stránke sú používané tzv. cookies. Pravidlá ich používania, ako aj spôsob, ako ich používanie zakázať, upravuje zvláštny dokument a sú k dispozíci tu.

13.   Doručovanie

13.1.   Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho používateľskom účte.

14.   Kredity

14.1.   Kredity na Bonami fungujú ako peniaze. 1 kredit = 1 €. Kredity nie je možné akokoľvek vymáhať ani požadovať ich preplatenie v hotovosti. V prípade uplatnenia kreditov na nákup tovaru a následného odstúpenia od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote nevzniká kupujúcemu nárok na vrátenie sumy zaplatenej v kreditoch.

14.2.   Podrobné pravidlá a obmedzenia týkajúce sa kreditov sú k dispozícii v pravidlách o fungovaní kreditov.

15.   Rozhodné právo

15.1.   Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade môže kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia spor, ktorým je podľa čl. 9.4. týchto obchodných podmienok Slovenská obchodná inšpekcia. Spor možno tiež riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Skôr ako sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúča predávajúci kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Bonami pre vyriešenie situácie, ktorá nastala. K tomu bližšie v článku 9.5. a nasl. týchto obchodných podmienok.

16.   Záverečné ustanovenia

16.1.   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

16.2.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

16.3.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

16.4.   Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Praha 8, adresa elektronickej pošty objednavky@bonami.sk. Ďalšie kontaktné údaje sú k dispozícii na www.bonami.cz .

V Prahe dňa 24.10.2023

Prílohy obchodných podmienok: Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je jednotný s formulárom na vrátenie tovaru a reklamáciu.

Prílohy: POUČENIE O ZÁKONNOM PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.   Právo odstúpiť od zmluvy

1.1.   Do 14 dní má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.

1.2.   Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar.

1.3.   Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci – spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť DPD.SK - Bonami vratky, Depo 0650, Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava, e-mail: pomocnicek@bonami.sk., tel.: 02/208 126 60, formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci – spotrebiteľ môže tiež použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

1.4.   Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, je nutné odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2.   Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1.   Pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim).

2.2.   Na vrátenie platieb predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na vykonanie počiatočnej transakcie, ak predávajúci neurčí inak. Na požiadanie kupujúceho – spotrebiteľa sú vrátené finančné prostriedky na bankový účet. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim – spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci – spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu – spotrebiteľovi ďalšie náklady. V prípade platby v hotovosti kupujúci – spotrebiteľ súhlasí, že mu bude finančná suma vrátená prevodom na bankový účet, ktorý bude uvedený v odstúpení od zmluvy/reklamačnom protokole.

2.3.   Platbu predávajúci vráti až po prijatí vráteného tovaru alebo ak kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.4.   Kupujúci – spotrebiteľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, zaslať späť. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar kupujúcim odoslaný späť pred uplynutím 14 dní.

2.5.   Kupujúci – spotrebiteľ znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru.

2.6.   Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

2.7.   Ďalšie podrobnosti k odstúpeniu od zmluvy sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je k dispozícii tu

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúcemu: DPD.SK - Bonami vratky, Depo 0650, Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava Reklamačný formulár nájdete na svojom profile v sekcii "Moje objednávky" alebo vám ho zašleme spoločne s faktúrou na e-mail, ktorý ste zadali pri tvorbe objednávky.